ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធីជាឯកជន (Private) ការទិញទំនិញមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេ

យើងមានការពេញចិត្ត អំពី​ផលិត​ផល​ដែល​ស្វែង​រក​ភាព​វ័យ​ក្មេង​ បដិវត្តន៍​​របស់​យើង​ និង​ឱកាស​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជីវិត​។​

យើង​កំពុង​នាំ​យក​មនុស្ស​ដែល​រួម​គ្នា​ក្រោម​គំនិត​សាមញ្ញ ​ដែល​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​សម​នឹង​ទទួល​បាន​ឱកាស​ក្នុង​ការ​រស់​នៅ​ជា​យុវវ័យ​ ជីវិត​មាន​សុខ​ភាព​ល្អ ​និង​រក​ឃើញ​សេរីភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​